Turistika

Rajhradské putování

1. Benediktinské opatství

Barokní komplex benediktinského klá?tera v Rajhrad? je místem nejstar?ího klá?tera na Morav?, který nále?í k nejstar?ím moravským církevním institucím. Olomoucké biskupství bylo obnoveno v roce 1063, tedy 15 let po zalo?ení tohoto klá?tera v roce 1048. Náv?t?vníka omrá?í barokní nádhera vyprojektovaná v roce 1718 slavným architektem Janem Santinim Aichlem, která se stav?la postupn? v letech 1722 a? 1840. V 18. a 19. století proslul klá?ter svou knihovnou a v?deckou ?inností vzd?laných benediktin?, nap?íklad Bonaventury Pitra, ?eho?e Volného, Bedy Dudíka a Mauruse Kintera.

2. Torzo staré pily

V romantickém prost?ední dvou mlýnských náhon? naleznete na cest? do rajhradské ba?antnice torzo staré vodní pily, která zde byla ji? v roce 1639. Dokládá to dochovaný inventá? o jejím za?ízení. Pila, která m?la jedno hnací kolo na horní vodu, byla benediktiny pe?liv? udr?ovaná, v?dy» stávala mezi horním a dolním klá?terním lesem. Desky a trámy se zde ?ezaly a? do roku 1919, kdy byla zru?ena.

3. Rajhradský mlýn „Strumen“

Mezi klá?terem a m?stem stojí majestátn? starý rajhradský mlýn, který se v nepotvrzených pramenech objevuje ji? k roku 1092, ov?em ur?it? v roce 1340, kdy se v listin? probo?ta Vítka jmenuje mlyná? Martin na mlýn? Strumen. Mlýn byl po celá staletí benediktiny roz?i?ován a zv?t?ován a? do dne?ní podoby. V 19. století m?l mlýn osm hnacích kol na spodní vodu. Od minulého století slou?í jako malá vodní elektrárna.

4. Pitr?v most

Nejspí?e od poloviny 11. století spojoval Rajhrad a benediktýnský klá?ter d?ev?ný most s mýtem. Za probo?ta Pitra byl roku 1760 postaven kamenný most, který slou?í dodnes. Stavbu se t?emi pilí?i a ledolamy víde?ského in?enýra Josefa Aneise zdobilo p?t soch sv?tc? a kamenný k?í? víde?ského socha?e Nösmanna. Sochy a k?í? dnes lemují cestu ve vstupním nádvo?í klá?tera.

5. Památky na M?ste?ku a sochy T. G. Masaryka

Kamenná ka?na z 18. století byla koupena od m?sta Brna po jeho po?áru v roce 1868. Na jejím míst? p?vodn? stával praný? a od roku 1795 první ka?na s d?ev?ným vodovodem, který byl v letech 1892 a? 1896 vym?n?n za ?elezný. Na míst? barokní sochy sv. Floriána býval vstup do velkého obecního sklepa, který je dnes zasypán. V horní ?ásti nám?stí p?ed radnicí stávala socha TGM, která nep?e?ila d?jinné zvraty. So?e TGM v nad?ivotní velikosti od akademického socha?e Ho?avy u Základní ?koly TGM na Matla?ce se to jako zázrakem poda?ilo.

6. Farní kostel Pový?ení sv. K?í?e

V roce 1330 byla v obci postavena modlitebna Pový?ení sv. K?í?e, aby se v??ící mohli i v dob? záplav ú?astnit bohoslu?eb. Stavba byla zv?t?ena v roce 1683 probo?tem Arletem a v roce 1766 barokn? p?estav?na probo?tem Konrádem. Na farní byl kostel pový?en v roce 1767. Na h?bitov? u východní strany kostela je pomník zem?elým benediktin?m, kde jsou pochovaní také opati a významní v?dci, jako nap?íklad dr. Beda Dudík, dr. ?eho? Volný, dr. Pavel Vychodil a mnozí dal?í.

7. Klá?ter sester T??itelek BSJ

V západní ?ásti Rajhradu je rozsáhlý komplex klá?tera sester T??itelek Bo?ského Srdce Je?í?ova, který byl postaven v letech 1924 a? 1929. Kongregaci z?ídila Marie Rosa V?jt?chová v roce 1915. O dramatických osudech kongregace se do?tete na informa?ní tabuli na klá?terní zdi u vchodu do kostela. V areálu klá?tera sídlí Hospic sv. Josefa a Domov Matky Rosy pro seniory.

8. Nádra?í a první jízda vlakem v roce 1838

Bronzová deska na nádra?í p?ipomíná, ?e mezi Rajhradem a Brnem za?al v roce 1838 jezdit první pravidený vlak na území ?eských zemí. Dráha pro»ala obec doslova jejím st?edem. První zku?ební jízdu z Rajhradu do Brna provedla lokomotiva Moravia 11. listopadu 1838 a 15. prosince se slavnostn? zahájila pravidelná doprava Brno–Rajhrad. A? 7. ?ervence 1839 byl zprovozn?n celý úsek z Vídn? do Brna.

9. Památník generála Kozyra

Na ji?ním konci Rajhradu je památník na tragickou událost z konce 2. sv?tové války. P?ed dne?ní st?ední zem?d?lskou ?kolou byl zast?elen 23. dubna 1945 gardový generálmajor Rudé armády Maxim Jevsejevi? Kozyr. Jeho vozidlo bylo omylem navedeno do oblasti je?t? obsazené n?meckými jednotkami. Tento tragický omyl zaplatila ?ivotem celá osádka auta. Velvyslanectví Ruské federativní republiky p?i?adilo v roce 2008 toto místo k nejvýznamn?j?ím památník?m druhé sv?tové války na území ?eské republiky.

10. Klá?terní sýpka

Klá?terní kontribu?enská sýpka, postavená na p?elomu 18. a 19. století, je v Rajhradicích nep?ehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou znázor?ována na mnohých obrazech a grafických listech v pozadí vedut benediktinského klá?tera. Sýpka slou?ila k uskladn?ní obilí z celého klá?terního panství. Patentem z roku 1788 tak musel ?init ka?dý poddaný, který m?l ornou p?du, a v mno?ství jednoro?ní letní i zimní setby na t?i roky. Klá?terní vrchnostenská sýpka byla postavena v bezpe?né vzdálenosti od Rajhradic, aby nebyla ohro?ena p?ípadným po?árem.

11. Kaple sv. Scholastiky

Kaple sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta z Nursie, byla postavena v roce 1897. Nad oltá?em je obraz sv?tice, namalovaný Janem Ji?ím Etgensem a darovaný kapli opatem Kor?ianem, kterým byla kaple 25. ?ervence 1898 vysv?cena.

12. Lou?ská zvonice

Na rozlehlé návsi do roku 1951 samostatné obce Lou?ka stojí malebná zvonice od roku 1848. Byla tehdy postavena na míst? p?vodní d?ev?né zvoni?ky.

14. Filiální kostel sv. Karla Boromejského

Nep?ehlédnutelnou dominantou obce je filiální kostel sv. Karla Boromejského, který stojí na míst? p?vodní kapli?ky z?ízené probo?tem rajhradského klá?tera Celestinem Arletem na konci 17. století. Arlet ji vystav?l jako pod?kování za u?et?ení místních obyvatel p?ed epidemií moru, která ?ádila na Morav? v letech 1675 a? 1676. Po po?áru v roce 1769 byla na jejím míst? postavena v roce 1772 v?t?í kaple a v letech 1868 a? 1869 byl vystav?n kostel v dne?ní podob?. O stavbu se nejvíce zaslou?il P. Vojt?ch Slouk, rajhradský benediktin a tehdy opatovický kaplan. Ten je také autorem obrazu sv. Karla Boromejského za hlavním oltá?em a obrazu sv. Barbory. Kostel je jednolodní, 30 m dlouhý a 11,4 m ?iroký. Z p?vodní kaple zdobí kostel socha sv. Rosalie. V??ní hodiny pocházejí z bývalého konventu Dominikánek na Starém Brn?.

15. H?bit?vek

Pozoruhodnou pam?tihodností je miniaturní ?tvercový h?bit?vek z roku 1865, který je dnes uprost?ed obce a místními je nebývale ope?ováván. V mikroregionu mimo Rajhrad a Opatovice jiné h?bitovy nejsou.

16. Smír?í kameny

Náv?t?vníku obce by nem?ly uniknout dva nev?ední smír?í kameny z 1. poloviny 17. století. Podle pov?sti p?ipomínají tyto kameny souboj t?í duelant?, kte?í se st?íleli pro nev?rnou lásku a v?ichni zahynuli. P?vodn? t?i mohutné otesané balvany ozna?ovaly patrn? místo jejich soubojového postavení.

17. ©tátule

Dal?í vzpomínkou na ne?»astnou událost je tzv. ©tátule, kamenná p?ipomínka zast?elení klá?terního myslivce Josefa Soukala pytlákem v roce 1830.

18. Kaple sv. Václava

Na vyvý?ené ?ásti návsi stojí od roku 1840 Kaple sv. Václava. V roce 1848 byla kaple zv?t?ena do dne?ní podoby a od toho roku se zde na svátek sv. Václava slou?í m?e svatá.

19. Pomník padlým voják?m

Spole?ným hrobem ?edesáti dvou voják? Rudé armády je v centru obce pomník padlým rudoarm?jc?m. Jednou za dv? léta se zde konají vzpomínkové akce na tragické dny boj? o Holasice v roce 1945. Oslav se ú?astní v dobových uniformách a s historickou vojenskou technikou ?lenové vojenských historických spolk? z Brna a Brn?nska.

20. Kamenný k?í?

U mostku p?es ?eleznici stojí Kamenný k?í? z roku 1810, který býval vedle zru?eného h?bitova, z?ízeného za epidemie cholery v roce 1831. V roce 1838 byl h?bitov odstran?n p?i stavb? ?eleznice.

21. P?írodní t?? Ludmila

Torzo p?vodního mok?adu v niv? ?eky Svratky. Probíhá regenerace této lokality, která je velmi prosp??ná pro rostlinná a ?ivo?i?ná spole?enstva, p?edev?ím chrán?né druhy oboj?ivelník?.

22. Zvonice

Výraznou místní pam?tihodností je zvonice na návsi z roku 1857. Ve zvonici je obraz Nav?tívení Panny Marie, který namaloval rajhradský benediktin Vojt?ch Slouk. Obraz byl Popovickým darován roku 1868 za pomoc p?i stavb? opatovického kostela.

23. Kamenný k?í?

Kamenný k?í? s malou ohradou, který je dnes v západní ?ásti obce u rozcestí, pochází patrn? z roku 1697, proto?e toto datum je ukryto v latinském textu. Z druhé strany je ov?em nápis o postavení k?í?e z roku 1802.

24. Pomník padlým v 1. sv?tové válce

Tento pomník je nejstar?ím v celém mikroregionu. Byl posv?cen opatem Prokopem ©upem v ?íjnu roku 1920.

25. Rybní?ek

Rybní?ek s rybá?skou ba?tou pro ú?ely rybolovu, který v roce 2008 pro?el generální úpravou. Druhý nov? zalo?ený vodní a mok?adní biotop se nachází p?ed vstupem do rajhradské ba?antnice.Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.