POPOVICE

Obec POPOVICEPopovice byly darovány v roce 1048 kní?etem B?etislavem I. b?evnovským benediktin?m pro z?ízení klá?tera v Rajhrad?. Název obce, který vznikl pojmenováním lidí, jejich? ves nále?ela popovi, tedy Popovici, jsou dokladem nejstar?ího slovanského osídlení na Morav?. Sta?í Slované p?evzali slovo pop ve významu ni??ího kn?ze p?ímo z ?e?tiny. Jako by se nyní z oparu dávnov?ku vyno?ily siluety postav u?ených ?eckých v?rozv?st? Cyrila a Metod?je... Ov?em osídlení Popovic ?lov?kem je mnohem star?í. V trati U Chebz? byly nalezeny nap?íklad pazourkové nástroje, kamenné sekyry, r?zné neolitické st?epy a nádoby, na Nívkách dokonce kosterní poz?statky s náhrdelníkem s perlami z pálené hlíny s malovanými modrými oky z období mlad?í doby kamenné 4500–2000 let p?ed Kristem.

Od raného st?edov?ku nále?ela obec po celá staletí nedalekému benediktinskému klá?teru v Rajhrad?. První ov??ená písemná zmínka o Popovicích se objevuje v roce 1406, kdy zde ji? stával panský dv?r. ?in?ení zbraní a r?ání deseti tisíce koní v roce 1683 d?silo popovické obyvatele z nedalekého mohutného tábo?i?t? vojska polského krále Jana Sob?ského, které zde le?elo p?ed odchodem do boj? o záchranu Vídn? p?ed Turky. V roce 1914 byla v Popovicích z?ízena ?elezni?ní zastávka, po Rajhradu podnes druhá v mikroregionu. Tuto zastávku pou?ívají mimo místních hlavn? turisté, kte?í p?íjemnou p??í cestou skrze Popovice a Rajhradskou ba?antnici p?ijdou p?ímo k benediktinskému klá?teru u Rajhradu. Jist? není bez zajímavosti, ?e je?t? ve dvacátých letech chodili místní i b??n? v typických popovických krojích, které jsou v sou?asnosti pou?ívány p?i obecních slavnostech a zvlá?t? tradi?ních krojovaných hodových zábavách.

S asi dv? st? padesáti obyvateli a rozlohou 262 hektary jsou Popovice nejmen?í obcí mikroregionu. Svou malebností a ?istotou p?ed?í ov?em v?echny ostatní. Silnice, která vede do Popovic, dál nepokra?uje, tak?e je zde minimální provoz. Popovi?tí mají mnoho spole?enských aktivit: po?ádají d?tské dny, ma?karní bály, tradi?ní rybá?ské závody, ostatky, pálení ?arod?jnic, ve?ejné domácí zabíja?ky a krojované hodové zábavy. Agilní Sportovní klub Popovice organizuje tenisové turnaje s názvem „Strme?ský kanár“, tradi?ní turnaj v nohejbale, turnaje ve stolním tenisu ?i závody v házení ?ipkami. Popovice u Rajhradu jsou prastarou obcí s moderní p?ítomností.

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.