OPATOVICE

Obec OPATOVICEObec Opatovice má prastarou historii. V?dy» v jejím katastru ?ili lidé ji? v dobách mlad?í doby kamenné, bronzové, ?elezné a samoz?ejm? také v období praslovanském, o ?em? sv?d?í mnohé archeologické nálezy! Od poloviny 11. století jsou d?jiny Opatovic na rovných 800 let nedíln? spjaty s nedalekým benediktinským klá?terem v Rajhrad?. Ji? v roce 1405 m?la církevní vrchnost ve vsi hospodá?ský dv?r. Místní jméno Opatovice vzniklo z p?vodního pojmenování místních „Opatovici“ tedy lidé opatovi. Takto byly nazývány vsi, které nále?ely klá?terní vrchnosti a byly dány k u?ívání opatovi. Nejstar?í ov??ená listina o vsi je z roku 1349, kde je jmenována „de Opatowicz“.

Obec Opatovice le?í v kouzelné rovinaté krajin?, jihovýchodn? od Rajhradu. Má úchvatné výhledy z klikatících se cest k Rajhradicím a Blu?in?, p?es úrodná pole, sady a zahrady, na benediktinský klá?ter v Rajhrad?. Proto není náhodou, ?e obcí vede cyklistická trasa Brno–Víde?. M??ete se procházet po dlouhé hrázi, lemující koryto potoka Dunávky. Na výletníky, nejlépe cyklorodiny s malými d?tmi ?i seniory, ?ekají odpo?ívadla, v obci p?íjemná restaurace se zahrádkou a také dva rybníky, u kterých se pravideln? po?ádají rybá?ské závody. Z Opatovic je to co by kamenem dohodil k blu?inskému krytému bazénu a koupali?ti.

Franti?ek Ho?ava

Významným rodákem obce je akademický socha? a malí? Franti?ek Ho?ava (1906–1974), jeho? díla zdobí galerie, ve?ejné i soukromé sbírky v ?eské republice i v zahrani?í. Ho?avou vytvo?ená socha prvního prezidenta republiky v nad?ivotní velikosti stojí nap?íklad u Základní ?koly TGM v Rajhrad?.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.