RAJHRADICE

Obec RAJHRADICERajhradice jsou výjime?né svým prav?kým osídlením. Zajímavé jsou nap?íklad archeologické nálezy z doby ?elezné, která zde po sob? zanechala poz?statky horákovské kultury. P?ítomnost ?íman? na území Rajhradic v neklidné dob? markomanských válek dokazují zase archeologické objevy v okolí bývalé klá?terní sýpky. Prastaré je i jméno obce, znamená toti? ves lidí p?i?lých z Rajhradu – Rajhradici. Vesnice Rajhradice a Lou?ka, které splynuly v roce 1951 v jednu obec, jsou ob? jmenovány v B?etislavov? listin? z roku 1048. Tehdy byly darovány nov? z?ízenému klá?teru v Rajhrad?, ale p?íjmy z hospod obou vsí byly ur?eny benediktin?m v B?evnov?. Rajhradice i Lou?ka se staly na celá staletí klá?terními poddanskými vesnicemi. Nejstar?í ov??ená zmínka o Rajhradicích v archivních pramenech je z roku 1292 a o Lou?ce z roku 1349. Od po?átku 15. století zde býval významný klá?terní hospodá?ský dv?r a od 17. století m?la obec svobodný dv?r a svobodnou radnici. Rajhradice proslavil po celé republice hudebník Vlasta Redl písní „A te Rehradice“. Skladba vznikla na motivy lidové písn? zaznamenané Franti?kem Su?ilem, který ji za?adil v roce 1835 do své první sbírky.


Po?tem obyvatel jsou Rajhradice po m?stu Rajhradu druhou nejv?t?í obcí mikroregionu – trvalý pobyt tu má na 1200 lidí. Místní se organizují v mnoha aktivních spolcích, jako nap?íklad v Mysliveckém sdru?ení Svratka, T?lovýchovné jednot? Rajhradice, Ob?anském sdru?ení Rajhradická pohoda a nap?íklad V?ela?ské stanici Rajhradice. V Rajhradicích se udr?ují lidové zvyky snad nejlépe z obcí mikroregionu. D?v?ata na smrtnou ned?li vyná?ejí Moranu, chlapci celou vesnici ozvu?í velikono?ním hrkáním, kdy? „uletí zvony do ?íma“, a následuje pravý nefal?ovaný vesnický velikono?ní mrskut, neboli pomlázka. Slaví se zde pravideln? Stanislavské a Babské hody a hody sv. Scholastiky. Rajhradice se postupn? stávají moderní vesnicí s velkým potencionálem. Ve východní ?ásti obce se k?i?ují dv? dálkové cyklistické trasy, tzv. Jantarová stezka a stezka Jihlava - ?eský T??ín..
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.