HOLASICE

Obec HOLASICEOsídlení Holasic ji? ve star?í dob? bronzové, tedy v období 1800–1400 let p?ed Kristem, dosv?d?ují archeologické nálezy tzv. un?tické kultury v západní ?ásti katastru obce. Z doby po?átk? slovanského osídlení byly v obci objeveny ?árové hroby s nádobami tzv. pra?ské keramiky a z pozd?j?í doby staroslovanská keramika doby hradi?tní.

Poprvé se Holasice p?ipomínají v listin? rajhradského probo?ta Mikulá?e v roce 1349 jako ?in?ovní a desátková ves a od té doby má osudy spojené s benediktinským klá?terem v Rajhrad?. Ve vsi býval svobodný dv?r, v nejstar?í dob? údajn? s charakterem obranné výspy, je? chránila p?ístup ke klá?teru od jihu. Známé jsou tzv. „holasické lochy“, rozsáhlé podzemní úkryty, které byly vybudovány ji? v polovin? 13. století za opakujících se tatarských nájezd?. Lochy bývaly místními vyu?ívány i za t?icetileté války a za napoleonských ta?ení na Morav?. V dochovaných ?ástech poslou?ily také p?i frontových bojích za II. sv?tové války v roce 1945. Rudá armáda narazila práv? v Holasicích na tuhý n?mecký odpor, který odolával n?kolik dní. Boji zcela zni?ená obec byla krátce po válce nazvána malým Stalingradem.V posledních letech prochází obec Holasice prudkým rozvojem. V jeho katastru se staví mno?ství rodinných dom? a svoji podnikatelskou ?innost zde provozují významné firmy. Kulturní a spole?enský ?ivot devíti set obyvatel ?inorod? napl?ují bohaté a pestré aktivity místních spolk?, jako nap?íklad hodové zábavy, oslavy osvobození za tradi?ní ú?asti vojenských historických spolk?, divadelní p?edstavení, py?amové a ma?karní bály, hasi?ské dny, dny d?tí, mikulá?ské besídky atd. Na katastru obce je vyhlá?ené leti?t? Klubu leteckých modelá?? Brno a broková st?elnice Ing. Romana Kosteleckého.
Ka?par Jan Kupec z Bílenberku
K nejvýznamn?j?ím osobnostem obce Holasice nále?í Ka?par Jan Kupec z Bílenberku (1655–1720). Ka?par Jan, který doprovázel na dalekých cestách hrabata z Kolovrat, se stal v roce 1683 ?eským sekretá?em apela?ního soudu v Praze. V roce 1698 byl pový?en do ?lechtického stavu a v roce 1708 p?elo?il do ?e?tiny a vydal Nové právo útrpné a hrdelní pro království ?eské, markrabství Moravské a kní?ectví Slezské.

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.