Tradice

Rajhradsko a jeho tradice
Rajhradsko se m??e pochlubit krom? mnohých p?írodních krás a zajímavostí i bohatým kulturním ?ivotem. Rajhradsko je na severním okraji typicky jihomoravské folklorní oblasti. Ve v?ech obcích mikroregionu se pravideln? po?ádají krojované hodové slavnosti se v?ím, co k tomu nále?í. Hodová chasa dlouho dop?edu nacvi?uje lidové tance a zvlá?t? hodovou besedu, která bývá vyvrcholením slavností. Stav?ní máje, zvaní místních d?m od domu, p?evzetí hodového práva od starosty obce, samotná zábava, ned?lní m?e, hodový pr?vod a jiné lidové zvyklosti m??e náv?t?vník za?ít ka?dým rokem v Rajhrad? v zá?í na svátek Pový?ení svatého K?í?e, v Rajhradicích na sv. ©kolastiku a v její ?ásti Lou?ka na sv. Stanislava. V Opatovicích jsou hody na sv. Karla, v Holasicích bývají koncem zá?í Václavské hody a v Popovicích listopadové Martinské hody. V Rajhrad? se také pravideln? po?ádá Petropavelská pou» - v?dy nejbli??í víkend svátku sv. Petra a Pavla.

M??ete nav?tívit i koncerty a výstavy, které jsou pravideln? po?ádány v Benediktinském opatství v Rajhrad? a v dal?ích institucích, sídlících v jeho areálu: v Památníku písemnictví na Morav?, Farním centru v Rajhrad? a Státním okresním archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají mnohé kulturní a sportovní akce, nap?íklad tenisové turnaje, rybá?ské závody, fotbalové zápasy, akce pro d?ti, motorká?ské sjezdy, venkovské bály a ma?karní plesy. V obcích jsou sportovi?t?, fotbalová h?i?t? a tenisové kurty, které se v zim? m?ní na ve?ejná kluzi?t?.

Velmi atraktivní a bohat? diváky nav?t?vovaná bývá rekonstrukce historické bitvy z období t?icetileté války, kterou za benediktinským klá?terem jednou za dv? léta po?ádá Moravská ?ermí?ská skupina Asmodeus.

Rajhradská ba?antnice se ka?dým rokem v sobotu po Mezinárodním dni d?tí prom?ní v pravý nefal?ovaný Pohádkový les. Úsp??né Pohádkové lesy po?ádá ji? ?adu let Ob?anské sdru?ení Kalamajka ve spolupráci se ©kolním klubem p?i Z© TGM Rajhrad.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.