P?íroda

Rajhradsko a p?írodní zajímavosti
Mikroregion Rajhradsko oplývá skrytou p?írodní krásou, kterou neustále objevujeme a poznáváme. Katastr Rajhradu zdobí nap?íklad mimo?ádn? významné topoly bílé a duby letní, které se nacházejí v Rajhradské ba?antnici. Velmi romantickým a dob?e utajeným zákoutím je ?eladický ostrov o rozloze 34 hektar?. Mezi dv?ma starými p?irozenými rameny Svratky je kouzelná mozaika polí?ek, zahrad a sad? s rozptýlenou d?evinnou vegetací, v pozadí s architektonickou dominantou benediktinského klá?tera. Velmi významným krajinným prvkem je p?vodní koryto ?eky Svratky, které protéká u samotného Rajhradu. Stará ?eka je lemována bujným b?ehovým porostem, vyskytují se zde typické vlhkomilné a mok?adné druhy trav a bylin, a domov tu na?lo mno?ství ryb, oboj?ivelník? a zp?vných pták?. Za náv?t?vu stojí ur?it? bývalý horní klá?terní les, dnes Rajhradská ba?antnice, která je izolovaným komplexem p?vodního lu?ního lesa s typickou flórou a faunou.

Pokud vstoupíme v dne?ních Rajhradicích v místech p?vodní obce Lou?ka na levou stranu ?í?ní hráze ?eky Svratky z roku 1848, budeme se kochat pohledy na rovný tok, do dálky se zu?ující, který je po obou stranách lemován prstenci lu?ních porost?. Benediktinský klá?ter je z tohoto místa vid?t ve v?í monumentalit?. Nov? zbudovaný mok?ad v lokalit? Blatiny je osázen vodomilnými rostlinami se zabydleným pestrým vodním ?ivo?i?stvem, brouky po?ínaje a drobnými savci a ptáky kon?e.

Typickou jiho?eskou vesnici p?ipomínají svými rybní?ky Opatovice. Na hladinách t?í vodních nádr?í se toti? odrá?ejí romantické veduty vesnice s dominantním kostelem. Okolí rybník?, které zdobí vrby, topoly a jasany, je oblíbeným výleti?t?m pro místní a znalé. Mezi Svratkou a Dunávkou je lokalita P?ední líchy, která je soustavou ?ty? listnatých porost? na plo?e více ne? ?esti hektar? a tém?? devítihektarový lu?ní les v ?í?ní niv? opodál, který se nazývá Zadní líchy. Mezi registrované významné krajinné prvky v katastru Holasic nále?í Holasický hliník. Str? se spra?ovými st?nami hostí suchomilné a teplomilné rostlinstvo a svou bohatostí p?ekvapí entomofauna. ?áste?n? zalesn?ná je druhá str? na ji?ním okraji obce. Lokalita Ke staré ciheln? je poz?statkem t??by cihlá?ských hlín. Na plo?e tém?? ?esti a p?l hektaru se rozkládá v niv? ?eky Svratky T?? Ludmila, v ni? byl ponechán p?irozený vodní re?im s mok?adnými rostlinnými spole?enstvy. T??, lemovaná porostem vrb, je domovem mnoha vzácných druh? oboj?ivelník?. Nejcenn?j?ím krajinným prvkem na katastru obce je staré koryto ?eky Svratky, dlouhé tém?? t?i a p?l kilometru.

Krajinnou zvlá?tností v katastru Popovic je Svratecká hráz o délce 200 metr? a soutok ?í?ky Bobravy a Svratky s bujnou rostlinnou vegetací. Nádr? Pastvisko v Popovicích byla ú?elov? zalo?ena pro rybá?ství, ale stala se zajímavým biotopem. Je sycena spodní a de?»ovou vodou a porost tvo?í nap?íklad topol ?erný, bez ?erný, rákos obecný a kostival léka?ský. P?íkré b?ehy se staly p?irozeným hnízdi?t?m led?á?ka ?í?ního. Do katastru Popovic významn? zasahuje rozlohou tém?? 60 hektar? hojn? výletníky nav?t?vovaná Rajhradská ba?antnice, která je izolovaným komplexem lu?ního lesa.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.