Příroda

Rajhradsko a přírodní zajímavosti
Mikroregion Rajhradsko oplývá skrytou přírodní krásou, kterou neustále objevujeme a poznáváme. Katastr Rajhradu zdobí například mimořádně významné topoly bílé a duby letní, které se nacházejí v Rajhradské bažantnici. Velmi romantickým a dobře utajeným zákoutím je čeladický ostrov o rozloze 34 hektarů. Mezi dvěma starými přirozenými rameny Svratky je kouzelná mozaika políček, zahrad a sadů s rozptýlenou dřevinnou vegetací, v pozadí s architektonickou dominantou benediktinského kláštera. Velmi významným krajinným prvkem je původní koryto řeky Svratky, které protéká u samotného Rajhradu. Stará řeka je lemována bujným břehovým porostem, vyskytují se zde typické vlhkomilné a mokřadné druhy trav a bylin, a domov tu našlo množství ryb, obojživelníků a zpěvných ptáků. Za návštěvu stojí určitě bývalý horní klášterní les, dnes Rajhradská bažantnice, která je izolovaným komplexem původního lužního lesa s typickou flórou a faunou.

Pokud vstoupíme v dnešních Rajhradicích v místech původní obce Loučka na levou stranu říční hráze řeky Svratky z roku 1848, budeme se kochat pohledy na rovný tok, do dálky se zužující, který je po obou stranách lemován prstenci lužních porostů. Benediktinský klášter je z tohoto místa vidět ve vší monumentalitě. Nově zbudovaný mokřad v lokalitě Blatiny je osázen vodomilnými rostlinami se zabydleným pestrým vodním živočišstvem, brouky počínaje a drobnými savci a ptáky konče.

Typickou jihočeskou vesnici připomínají svými rybníčky Opatovice. Na hladinách tří vodních nádrží se totiž odrážejí romantické veduty vesnice s dominantním kostelem. Okolí rybníků, které zdobí vrby, topoly a jasany, je oblíbeným výletištěm pro místní a znalé. Mezi Svratkou a Dunávkou je lokalita Přední líchy, která je soustavou čtyř listnatých porostů na ploše více než šesti hektarů a téměř devítihektarový lužní les v říční nivě opodál, který se nazývá Zadní líchy. Mezi registrované významné krajinné prvky v katastru Holasic náleží Holasický hliník. Strž se sprašovými stěnami hostí suchomilné a teplomilné rostlinstvo a svou bohatostí překvapí entomofauna. Částečně zalesněná je druhá strž na jižním okraji obce. Lokalita Ke staré cihelně je pozůstatkem těžby cihlářských hlín. Na ploše téměř šesti a půl hektaru se rozkládá v nivě řeky Svratky Tůň Ludmila, v niž byl ponechán přirozený vodní režim s mokřadnými rostlinnými společenstvy. Tůň, lemovaná porostem vrb, je domovem mnoha vzácných druhů obojživelníků. Nejcennějším krajinným prvkem na katastru obce je staré koryto řeky Svratky, dlouhé téměř tři a půl kilometru.

Krajinnou zvláštností v katastru Popovic je Svratecká hráz o délce 200 metrů a soutok říčky Bobravy a Svratky s bujnou rostlinnou vegetací. Nádrž Pastvisko v Popovicích byla účelově založena pro rybářství, ale stala se zajímavým biotopem. Je sycena spodní a dešťovou vodou a porost tvoří například topol černý, bez černý, rákos obecný a kostival lékařský. Příkré břehy se staly přirozeným hnízdištěm ledňáčka říčního. Do katastru Popovic významně zasahuje rozlohou téměř 60 hektarů hojně výletníky navštěvovaná Rajhradská bažantnice, která je izolovaným komplexem lužního lesa.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.