RAJHRAD

Město RAJHRADAčkoliv se Rajhrad třemi tisíci obyvatel řadí k menším městům v republice, svou dávnou historií překoná leckterá města velká. Archeologické nálezy dokazují stálé osídlení Rajhradu před pěti tisíci lety. Takové osídlení není ale v našich končinách ničím výjimečným. Významná dějinná úloha tohoto místa měla teprve přijít. A to se stalo po příchodu Slovanů na Moravu, které pozvolna probíhalo od 5. století po Kristu. V 8. či 9. století bylo v Rajhradě vybudováno jedno z dvanácti nejvýznamnějších zeměpanských velkomoravských hradišť! Rajhradský velkomoravský hrad ovšem zanikl s pádem velkomoravského státu na počátku 10. století, který oslaben vnitřními rozbroji neodolal náporu opakujících se maďarských útoků. Význam tohoto místa tím ale neskončil, právě naopak. Po vyhnání Poláků a Maďarů z Moravy daroval kníže Břetislav I. v roce 1045 břevnovskému benediktinskému klášteru cellu sv. apoštolů Petra a Pavla v opuštěném hradě jménem Rajhrad. O tři roky později se zde zrodil rajhradský benediktinský klášter, který se stal na staletí duchovním, kulturním a hospodářských centrem.


Pro výživu obdržel klášter také nedalekou ves Rajhrad. Rozvoji vesnice Rajhradu značně napomohlo privilegium markraběte Přemysla z roku 1234, které z ní učinilo trhovou ves. Od roku 1339 je v dokumentech Rajhrad nazýván městečkem. V roce 1554 břevnovský opat Jan Chotovský a rajhradský konvent potvrdili Rajhradu status městečka, povolili užívat starodávnou pečeť a přenesli na městečko trestní pravomoc, danou klášteru králem Janem Lucemburským v roce 1327.

Nebývalý rozvoj propukl v Rajhradě po vzniku republiky. Tehdy vyrostly dvě nové čtvrtě Matlaška a Ostrůvek a v letech 1924 až 1929 byl postaven klášter sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Po komunistickém převratu byly oba kláštery zabrány lidovou armádou. Původní vlastníci, řádoví bratři benediktini OSB a sestry Těšitelky BSJ, se do obou klášterů vrátili po dalším dějinném zlomu v roce 1989. Dne 27. října 2000 byl Rajhrad povýšen na město.

V současnosti je město Rajhrad menším správním a kulturním centrem s několika významnými nadregionálními institucemi, jakými jsou Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, Státní okresní archiv Brno- venkov, Kongregace Sester Těšitelek BSJ a Hospic sv. Josefa. Město Rajhrad se velmi rychle rozrůstá a postupně se stává oblíbenou odpočinkovou zónou jižně od Brna.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.