RAJHRAD

M?sto RAJHRADA?koliv se Rajhrad t?emi tisíci obyvatel ?adí k men?ím m?st?m v republice, svou dávnou historií p?ekoná leckterá m?sta velká. Archeologické nálezy dokazují stálé osídlení Rajhradu p?ed p?ti tisíci lety. Takové osídlení není ale v na?ich kon?inách ni?ím výjime?ným. Významná d?jinná úloha tohoto místa m?la teprve p?ijít. A to se stalo po p?íchodu Slovan? na Moravu, které pozvolna probíhalo od 5. století po Kristu. V 8. ?i 9. století bylo v Rajhrad? vybudováno jedno z dvanácti nejvýznamn?j?ích zem?panských velkomoravských hradi?»! Rajhradský velkomoravský hrad ov?em zanikl s pádem velkomoravského státu na po?átku 10. století, který oslaben vnit?ními rozbroji neodolal náporu opakujících se ma?arských útok?. Význam tohoto místa tím ale neskon?il, práv? naopak. Po vyhnání Polák? a Ma?ar? z Moravy daroval kní?e B?etislav I. v roce 1045 b?evnovskému benediktinskému klá?teru cellu sv. apo?tol? Petra a Pavla v opu?t?ném hrad? jménem Rajhrad. O t?i roky pozd?ji se zde zrodil rajhradský benediktinský klá?ter, který se stal na staletí duchovním, kulturním a hospodá?ských centrem.


Pro vý?ivu obdr?el klá?ter také nedalekou ves Rajhrad. Rozvoji vesnice Rajhradu zna?n? napomohlo privilegium markrab?te P?emysla z roku 1234, které z ní u?inilo trhovou ves. Od roku 1339 je v dokumentech Rajhrad nazýván m?ste?kem. V roce 1554 b?evnovský opat Jan Chotovský a rajhradský konvent potvrdili Rajhradu status m?ste?ka, povolili u?ívat starodávnou pe?e» a p?enesli na m?ste?ko trestní pravomoc, danou klá?teru králem Janem Lucemburským v roce 1327.

Nebývalý rozvoj propukl v Rajhrad? po vzniku republiky. Tehdy vyrostly dv? nové ?tvrt? Matla?ka a Ostr?vek a v letech 1924 a? 1929 byl postaven klá?ter sester T??itelek Bo?ského Srdce Je?í?ova. Po komunistickém p?evratu byly oba klá?tery zabrány lidovou armádou. P?vodní vlastníci, ?ádoví brat?i benediktini OSB a sestry T??itelky BSJ, se do obou klá?ter? vrátili po dal?ím d?jinném zlomu v roce 1989. Dne 27. ?íjna 2000 byl Rajhrad pový?en na m?sto.

V sou?asnosti je m?sto Rajhrad men?ím správním a kulturním centrem s n?kolika významnými nadregionálními institucemi, jakými jsou Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Morav?, Státní okresní archiv Brno- venkov, Kongregace Sester T??itelek BSJ a Hospic sv. Josefa. M?sto Rajhrad se velmi rychle rozr?stá a postupn? se stává oblíbenou odpo?inkovou zónou ji?n? od Brna.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.