Restaurace, kavárny, vinárny, ob?erstvení

Úvod


Vítejte

Vítejte

Vítejte v mikroregionu Rajhradsko
„Kdo nepoznal Rajhradsko, nepoznal ji?ní Moravu“.

Tímto jednoduchým ale výsti?ným sloganem Vám, milí náv?t?vníci, chceme napov?d?t, ?e Rajhradsko je jedine?nou kulturn? historickou a p?írodní lokalitou. Ne? Vám prozradíme jeho taje a kouzla, seznamte se s n?kolika základními údaji.

Svazek obcí Mikroregionu Rajhradsko se rozkládá 12 kilometr? ji?n? od m?sta Brna v niv? ?eky Svratky, kde tvo?í celistvé seskupení p?ti obcí. Vznikl 16. prosince 2003, nejprve jako sdru?ení obcí Rajhradu, Opatovic a Popovic, a v roce 2007 se p?ipojily sousedící obce Holasice a Rajhradice. V sou?asnosti má mikroregion p?ibli?n? 6200 obyvatel a rozlohu 27 km2. Hustota zalidn?ní s 225 obyvateli na 1 km2 zna?n? p?evy?uje republikové pr?m?ry.

Mikroregion Rajhradsko le?í na pomezí Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Jeho území je z v?t?í ?ásti pokryto zem?d?lskými plochami. Severní ?ást Rajhradska je zalesn?na rozlo?itou ba?antnicí, a men?í lesní útvary v podob? háj? a porost? jsou okolo vodních tok? po celém jeho území.

Mikroregion je protkán hustou sítí zna?ených i nezna?ených cyklotras, které jsou p?íjemné zvlá?t? pro rodiny s malými d?tmi a pro seniory. Ti mohou obdivovat nejen vyhlá?ené architektonické památky, ale také významné krajinné prvky, jako nap?íklad holasickou t?? Ludmila, rajhradský mlýnský náhon, staré koryto ?eky Svratky, poz?statky nivního lesa, rybní?ky v Opatovicích a Svrateckou hráz v Popovicích.

Nejvýznam?j?í kulturní události, jako nap?íklad koncerty a výstavy, jsou pravideln? po?ádány v Benediktinském opatství v Rajhrad? a v dal?ích institucích, sídlících v jeho areálu, jako nap?íklad v Památníku písemnictví na Morav?, Farním centru v Rajhrad? a Státním okresním archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají mnohé kulturní a sportovní akce, jako nap?íklad tenisové turnaje, rybá?ské závody, fotbalové zápasy, akce pro d?ti, motorká?ské sjezdy, venkovské bály a ma?karní plesy. V obcích jsou sportovi?t?, fotbalová h?i?t? a tenisové kurty, které se v zim? m?ní na ve?ejná kluzi?t?.

Nejvýznamn?j?í cyklotrasa, která mikroregion protíná od severu k jihu, je cyklostezka Greenways ?. 4 Brno – Víde? (p?es Rajhradice a Opatovice), která je napojená na moravské vina?ské stezky. Dal?ími jsou nap?íklad stezka ?. 404 Slavkov – Moravský Krumlov (p?es Rajhradice a Rajhrad) a ?. 5172 ®idlochovice – Moravský Krumlov (p?es Holasice).

Milí p?átelé, neváhejte a p?ije?te!
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.